ZGODOVINA

O B M O Č N O   Z D R U Ž E N J E  V E T  E R A N O V  V O J N E   Z A   S L O V E N I J O  S L O V E N S K E   K O N J I C E  –  OZVVS  (občin SLOV. KONJICE , ZREČE, VITANJE)

OBMOČNOZDRUŽENJE VETERANOV VOJNE ZA SLOVENIJO SLOV. KONJICE je neprofitno in nevladno združenje, ki deluje medobčinsko in združuje vse udeležence in udeleženke priprav in vojne za Slovenijo občin SLOV. KONJICE , ZREČE in VITANJE, ne glede na njihova politična in nazorska prepričanja, kateri so kot pripadniki določenih organizacijskih oblik ali kot prostovoljci aktivno sodelovali v pripravah ali neposrednih obrambnih aktivnostih v vojni za ohranitev samostojne in neodvisne Republike Slovenije.

Od  17. MAJA 1990 do 26. OKTOBRA  1991

Z opisovanjem, osvetljevanjem in obeleževanjem dogodkov in dogajanj konec  80. In posebej v letih 1990 in 1991 želimo  umestiti občino SLOV. KONJICE , ZREČE in VITANJE v zgodovino , kot eno tistih občin, katerih občani so dali pomemben prispevek k nastanku samostojne in neodvisne Republike Slovenije.

OBMOČNO Z DRUŽENJE VETERANOV VOJNE ZA SLOVENIJO  Slovenske Konjice (OZVVS Slovenske Konjice)

Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo Slovenske Konjice združuje tiste udeleženke in udeležence priprav na vojno za Slovenijo, kateri so NE GLEDE na njihova POLITIČNA in SVETOVNO NAZORSKA prepričanja aktivno sodelovali v pripravah na vojno oziroma neposrednih obrambnih aktivnostih v vojni za ohranitev samostojne in neodvisne Republike Slovenije v obdobju od 17. Maja 1990 do 26. Oktobra 1991 in deluje na geografskem področju občin SLOV. KONJICE , ZREČE in VITANJE.

V OZVVS  Slov. Konjice je vključeno 417 članov vseh treh občin od nekaj majn od tisoč, kateri imajo pravico do pridobitve statusa veterana vojne za Slovenijo.

OZVVS Slov. Konjice je bilo ustanovljeno v mesecu JUNIJU 1996 in smo člani ZVVS (zveze vojnih veteranov za Slovenijo ), ter smo organizacijsko umeščeni v  POKRAJINSKI ODBOR ZAHODNO ŠTAJERSKE POKRAJINE .

Vezano na osamosvojitvena dogajanja na našem širšem geografskem področju je potrebno posebej izpostaviti, da je  17. MAJA 1990 v  prostorih teritorialne obrambe Slov. Konjice,  skupina 27. najodgovornejših starešin stalne in rezervne sestave takratne TO podpisala listino: OROŽJA NE PREDAMO  v skladišča takratne Jugoslovanske ljudske obrambe. Odbor za splošno ljudsko obrambo in družbena samozaščita  pri takratni Skupščini občine Slov. Konjice pa je takšno odločitev podprl.

Na osnovi tega dogodka in izvršenega akta spada občina SLOV. KONJICE med 16. Slovenskih občin, katere orožja NISO oddale. Orožje pa je bilo s pomočjo teritorialcev skrito pri naših občanih in delovnih organizacijah (Kostroj, Konus, Comet).