PRAVILNIK O DELU ČASTNEGA RAZSODIŠČA

OBMOČNO ZDRUŽENJE VETERANOV VOJNE ZA SLOVENIJO

SLOVENSKE KONJICE

Stari Trg 39a, 3210 Slovenske KONJICE

Na podlagi 21. in 22. Člena Pravil OZVVS  Slovenske Konjice, ki ga je sprejel  zbor Območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo  Slovenske Konjice, dne 16. 02. 2018,  je zbor veteranov  Območnega združenja  veteranov  vojne za Slovenijo Slovenske Konjice dne 19. 06. 2020 poleg spremembe in dopolnitve Pravil  Območnega združenja veteranov  vojne za Slovenijo sprejel naslednji

PRAVILNIK

O DELU ČASTNEGA RAZSODIŠČA

 1. SPLOŠNE DOLOČBE

1 .člen

Častno razsodišče je organ Območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo Slovenske Konjice (v nadaljevanju OZVVS  Slov. Konjice) za reševanje sporov med člani in članicami.

Naziv častnega razsodišča je:

»Častno razsodišče OZVVS Slov. Konjice ( v nadaljevanju : Častno razsodišče ) in ima svoj sedež v Slovenskih Konjicah,  Stari Trg 39 a, 3210 Slovenske Konjice.

                      2. člen

Častno razsodišče je neodvisen in samostojen organ. Pri  svojem delu upošteva Ustavo Republike Slovenije, zakone, Pravila OZVVS Slov. Konjice in načela pravičnosti. Častno razsodišče poroča predsedstvu enkrat letno.

                     3. člen

OZVVS Slov. Konjice je za nemoteno delo častnega razsodišča dolžno zagotavljati materialna sredstva. Strokovno  administrativne  posle častnega razsodišča opravlja OZVVS  Slov. Konjice.

 1. PRISTOJNOST  ČASTNEGA RAZSODIŠČA

                     4. člen

Častno razsodišče OZVVS Slov. Konjice je v skladu z 22. Členom Pravil OZVVS Slov. Konjice pristojno odločati:

 • obravnava disciplinske kršitve ter druge kršitve in spore, ki izvirajo iz izvrševanja pravic in dolžnosti določenih s temi Pravili in Pravili OZVVS Slov. Konjice, medsebojnih odnosov in razmerij med članstvom in združenjem ter odloča o disciplinskih ukrepih zoper člane, za katere ugotovi, da so kršili določila Pravil ali drugih aktov združenja ter določila Pravil OZVVS Slov. Konjice,
 • obravnava kršitve določil teh Pravil ali drugih aktov združenja ter določila Pravil OZVVS Slov. Konjice,
 • obravnava nevestno opravljanje funkcije v organih združenja,
 • obravnava malomarno in nevestno izvrševanje zadolženih nalog,
 • obravnava malomarno in nevestno izvrševanje odločitve organov ali opustitev izvrševanja odločitev organov združenja,
 • obravnava člane, ki bi s svojimi dejanji in ravnanji škodili časti in ugledu posameznega člana združenja, združenju ali zvezi.

                    5. člen

Častno razsodišče izreče svojemu članu zaradi kršitve pravic in obveznosti tudi naslednje ukrepe:

 • ustni opomin,
 • javni opomin,
 • opomin pred izključitvijo,
 • izključitev.

Častno razsodišče lahko začne postopek le na podlagi pisnega predloga predlagatelja, ki ga lahko poda katerikoli član ali organ OZVVS Slov. Konjice neposredno Častnemu razsodišču.

 1. POSTOPEK PRED ČASTNIM RAZSODIŠČEM

6. člen

Častno razsodišče sestavljajo trije (3) člani in sprejemajo odločitve na seji, ki je javna, lahko pa jo tudi v določeni fazi postopka izključi za javnost, če oceni, da bi to bilo smotrno, a ne na škodo ustavnih  svoboščin udeležencev.

Seje častnega razsodišča sklicuje in vodi predsednik Častnega razsodišča in izdaja sklepe v zvezi z vodenjem postopka.

Predsednik Častnega razsodišča lahko za posamezne primere pridobi mnenje strokovnjakov za določena področja.

Predlog za uvedbo postopka

                    7. člen

Postopek pred Častnim razsodiščem se začne na pisni predlog udeležencev v sporu, organom OZVVS  Slov. Konjice ter članom OZVVS Slov. Konjice.

                    8. člen

Predlog uvedbe postopka mora biti podan pisno najkasneje v roku  3 (treh) mesecev od nastanka spora ali storjenega prekrška.

Zahtevek za varstvo pravic mora biti podan najkasneje v roku 30 dni od vročitve dokončnega sklepa.

                    9. člen

V predlogu  je treba navesti vrsto spora oziroma kršitve udeležencev ter o tem predlagati dokaze. Če je predlog nepopoln ali pomanjkljiv, tako  da se postopek ne more pričeti, zahteva predsednik Častnega razsodišča od predlagatelja, da ga v roku 8 dni dopolni.

                    10. člen

Častno razsodišče lahko zavrže predlog:

 • če je vložen po poteku roka iz 8. člena  tega pravilnika,
 • če predlagatelj v roku iz 9. člena ni dopolnil predloga ali je odklonil odpravo nepravilnosti,
 • če Častno razsodišče ni pristojno za odločanje o kršitvi, ki je predmet predloga,
 • če je predlog vložen zaradi kršitve, o kateri  je Častno razsodišče že odločalo,
 • če ga vloži nekdo, ki ni član OZVVS Slov. Konjice.

V navedenih primerih izda sklep o tem predsednik Častnega razsodišča.

Zoper sklep je dovoljen ugovor na Častno razsodišče v roku 8 (osem) dni po prejemu sklepa.

Odgovor na predlog za uvedbo postopka

                      11 .člen

Predlog za uvedbo postopka predsednik Častnega razsodišča pošlje nasprotni strani in jo pozove, da v roku največ 15 dni pisno odgovori na predlog. Ta rok se lahko izjemoma podaljša, ko stranka dokaže, da je za pridobitev dokaznih dokumentov potreben daljši rok od predpisanega, vendar ne daljši od 30 dni.

Nasprotna stran da pisni odgovor, ki mora vsebovati odgovore na vse navedbe v predlogu  in tudi morebitne dokaze  za to, kar nasprotna stran navaja. Pisni dokazi se predložijo.

Po izteku  roka iz prvega odstavka razpiše predsednik Častnega razsodišča obravnavo tudi v primeru, če ni odgovora  na predlog.

                       12. člen

Predsednik Častnega razsodišča lahko pozove nasprotno stranko, da svoj odgovor na predlog dopolni najpozneje v 15 dneh in pojasni posamezne navedbe v odgovoru na predlog, oziroma predloži dokaze, ki so pomembni za odločitev.

                   13. člen

Predsednik Častnega razsodišča  pred sklicem obravnave ponudi strankam v postopku poravnavo, ki se mora opraviti pisno in se predloži predsedniku Častnega razsodišča. V primeru  medsebojne  pravno veljavne  poravnave  predsednik Častnega razsodišča strankam v postopku vrne dokumentacijo in primer zapisniško zaključi.

Obravnava

                   14. člen

Predsednik Častnega razsodišča razpiše obravnavo najpozneje v 30 dneh po prejemu odgovora na predlog, oziroma od dneva, ko je potekel rok za vložitev odgovora na predlog.

                  15. člen

Če član Častnega razsodišča oceni, da je obstajajo  razlogi, da se ga izloči iz Častnega razsodišča, obvesti o  tem  predsednika Častnega razsodišča takoj, ko prejme vabilo na obravnavo in zahteva, da se ga v tem primeru izloči iz dela Častnega razsodišča. O tem odloča predsednik Častnega razsodišča.

Če predsednik Častnega razsodišča ne upošteva razlogov za izločitev, mora član Častnega razsodišča sodelovati pri obravnavi o zadevi, za katero je določen.

                     16. člen

Stranka lahko zahteva izločitev člana Častnega razsodišča :

 • če je bil član Častnega razsodišča v zadevi, ki je predmet obravnave, stranka , priča ali strokovni izvedenec,
 • če obstajajo utemeljeni razlogi  zaradi katerih se lahko dvomi v nepristranskost člana Častnega razsodišča.

Zahteva za izločitev je pisna in se predloži  predsedniku Častnega razsodišča  najpozneje  tri dni pred dnem  razpisane obravnave. Ko preteče ta rok, se izločitev lahko zahteva samo, če je razlog za izločitev nastopil po preteku tega roka.

O izločitvi odloča predsednik Častnega razsodišča. Njegova  odločitev je dokončna.

                          17. člen

Obravnava  se razpiše z vabilom strankam najmanj 15 dni pred obravnavo. Predlagatelju postopka  se hkrati z vabilom pošlje tudi odgovor na predlog , v kolikor ga je nasprotna stran predložila.

V vabilu je potrebno stranke obvestiti o sestavi Častnega razsodišča. Vabilo na obravnavo mora vsebovati tudi opozorilo na posledice zaradi izostanka na obravnavi.

                          18. člen

V primeru, da katere od strank, ki sta bili pravilno vabljeni, ni  na obravnavi, odgovor na predlog pa je bil podan, Častno razsodišče sklene po presoji  okoliščin primera: lahko pa sklene, da se obravnava preloži ali ne. Častno razsodišče na drugem sklicu obravnave dokončno sklepa  ne glede  na to ali sta se stranki odzvali na vabili ali ne.

Če se obravnava preloži, nosi morebitne stroške stranka, ki je zakrivila preložitev. Plačnika stroškov  določi Častno razsodišče s posebnim sklepom.

                       19. člen

Obravnava se ne opravi, postopek pa se s sklepom ustavi,  če predlagatelj postopek na sami obravnavi umakne.

                       20. člen

Obravnava je ustna in javna. Izjemoma in iz upravičenih razlogov lahko Častno razsodišče na lastno pobudo ali predlog stranke sklene, da obravnava  poteka v celoti ali delno brez prisotnosti javnosti.

Obravnavo vodi predsednik Častnega razsodišča, ki skrb, da obravnava poteka v skladu z javnim redom in v skladu z veljavnimi predpisi ter pravnim redom. Predsednik Častnega razsodišča lahko kršitelje reda opomni ali tudi odstrani, če oceni, da določena oseba  krši zahtevani red.

Predsednik Častnega razsodišča in člani Častnega razsodišča morajo biti navzoči ves čas obravnave in sprejemanja ter objave sklepa.

                       21. člen

Obravnavo začne predsednik Častnega razsodišča, ki da predlagatelju možnost , da obrazloži predlog.

V primeru, da predlagatelj postopka ni na obravnavi, prebere predlog predsednik Častnega razsodišča . Nasprotna stran poda svoj zagovor. Če nasprotna stran ni navzoča, prebere njen odgovor na predlog predsednik Častnega razsodišča.

                          22. člen

Potem, ko je Častno razsodišče poslušalo obe stranki v postopku, začne predsednik Častnega razsodišča dokazni postopek na podlagi predloženih dokazov, ki so jih predložile stranke in tistih dokazov, ki jih je zbralo Častno razsodišče.

Predsednik Častnega razsodišča skrbi, da  se na obravnavi korektno izvedejo vsi dokazi in ugotovljena dejstva, ki so pomembna za ugotovitev dejanskega stanja in sprejem sklepa.

Predsednik Častnega razsodišča in člani Častnega razsodišča smejo strankam v postopku, pričam in izvedencem postavljati vprašanja, da bi se pojasnile posamezne okoliščine,  ki so pomembne za sprejem in oblikovanje sklepa.

Tudi stranke smejo druga drugi ali pričam in izvedencem postavljati vprašanja posredno po predsedniku Častnega razsodišča, z njegovim dovoljenjem pa tudi neposredno.

                               23. člen

Častno razsodišče odloči katere od predlaganih dokazov bo izvedel, lahko pa izvaja tudi druge dokaze po lastni presoji in odločitvi.

O vprašanjih ali se kakšno dejstvo šteje za dokaz, odloča Častno razsodišče po prosti in skrbni presoji vseh dokazov.

Častno razsodišče si mora ves čas obravnave prizadevati, da  se  spor poizkuša rešiti s poravnavo.

                               24. člen

Ko je dokončan dokazni postopek, posredujejo stranke v postopku, v kolikor želijo  končne predloge rešitve spora. Nato predsednik Častnega razsodišča zaključi obravnavo.

                               25. člen

O delu Častnega razsodišča v času obravnave se vodi zapisnik. V zapisnik se vpiše vse pomembno za sprejem sklepa o obravnavanem predmetu.

Zapisnik podpiše predsednik Častnega razsodišča in zapisnikar.

Sklep razsodišča

                                 26. člen

Po končani obravnavi Častno razsodišče na isti seji sprejme sklep. Pri sprejemu sklepov Častno razsodišče  upošteva vse okoliščine in težo primera, ki lahko vplivajo na izrek strožjega ali milejšega  ukrepa. V primeru, da Častno razsodišče  potrebuje za dokončno  odločitev še novi listinski dokaz, lahko odločitev sprejme na naslednji seji, vendar najdlje 30 dni po končanem dokaznem postopku.

Sklep je sprejet, če zanj glasuje večina  članov Častnega razsodišča. O posvetovanju in glasovanju se sestavi zapisnik, ki ga podpišejo vsi člani Častnega razsodišča. Ta zapisnik se hrani v zaprti kuverti.

                                  27. člen

Sklep vsebuje :

 • sestavo Častnega razsodišča,
 • popoln naziv strank in njihov naslov,
 • predmet obravnave,
 • dejansko stanje,
 • pravno kvalifikacijske kršitve,
 • izrek ukrepa,
 • obrazložitev,
 • pravni pouk,
 • in datum sprejema sklepa.

Sklep podpiše predsednik Častnega razsodišča.

Pisni odpravek sklepa se dostavi strankam v postopku z pošto.

                               28. člen

Sklep se praviloma objavi takoj po končani obravnavi oziroma  sklepanju Častnega razsodišča.

Če so utemeljeni razlogi, Častno razsodišče odloči, da se sklep ne sprejme takoj po končani obravnavi. V takem primeru se šteje, da je bil sklep objavljen, katerega so stranke sprejele v pisnem odpravku.

Stroški postopka

                          29. člen

Stranke v postopku ne plačajo stroškov za delo Častnega razsodišča. Nosijo pa vse ostale stroške, ki jih imajo v postopku kot so stroški prič, izvedencev, zastopnikov in drugih nepredvidenih stroškov.

Priče imajo pravico do vračila potnih stroškov, nadomestil plač, če to zahtevajo na sami obravnavi. O višini stroškov odloča Častno razsodišče.

Pritožbe zoper sklep

                              30. člen

Zoper sklep Častnega razsodišča  lahko vloži stranka pritožbo na predsedstvo OZVVS Slov. Konjice. Pritožba se vloži v pisni obliki s priporočeno poštno pošiljko. Predsedstvo pritožbo obravnava na redni seji predsedstva.

Pritožba se vloži v roku 30 dni po prejemu pisnega odpravka sklepa.

Pritožba zadrži izvršitev izrečenega sklepa.

IV . KONČNE   DOLOČBE

      31. člen

V primeru, da ta Pravilnik ne vsebuje določb  o postopku, se za reševanje sporov glede kršitev pravic in obveznosti smiselno uporabljajo načela  in določbe Zakona o pravdnem postopku.

                             32. člen

Ta pravilnik je sprejel  Zbor OZVVS Slov. Konjice na letnem zboru dne 19. 06. 2020 in velja 0d dneva sprejema dalje.

Za spremembo ali dopolnitev tega pravilnika velja enak postopek kot za sprejem.

Slovenske Konjice, 19. 06. 2020

                                                                                                                        Predsednik  OZVVS  Slov. Konjice

                                                                                                                                    Benjamin MACUH