PRAVILA OZVVS Slovenske Konjice

Na podlagi 8. 9. in 20. člena Zakona o društvih (Uradni list RS, št. 64/2011) je Zbor članov Območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo Slov. Konjice dne 16.02.2018 in 19.06.2020 sprejel spremembe in dopolnitve Pravil, katerih čistopis odslej glasi:

P R A V I L A

OBMOČNEGA ZDRUŽENJA VETERANOV VOJNE ZA SLOVENIJO SLOV. KONJICE

SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo Slov. Konjice (v nadaljevanju združenje), je neprofitno in nevladno združenje, ki združuje vse udeleženke in udeležence priprav in vojne za Slovenijo iz občin Slov. Konjice, Vitanje in Zreče, ne glede na njihova politična in nazorska prepričanja, ki so kot pripadniki s temi pravili določenih organizacijskih oblik ali kot prostovoljci aktivno sodelovali v pripravah ali neposrednih obrambnih aktivnostih v vojni za ohranitev samostojne in neodvisne Republike Slovenije v obdobju od 17. maja 1990 do 26. oktobra 1991.

2. člen

Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo Slov. Konjice je pravna oseba zasebnega prava, ki deluje na območju občin Slov. Konjice, Vitanje in Zreče in ima svoj sedež v Slov. Konjicah ter je vpisano v register društev in združenj pri Upravni enoti Slov. Konjice.

Območno združenje zastopa predsednik, kot zakoniti zastopnik  združenja, ki odgovarja za zakonito poslovanje združenja, v njegovi odsotnosti pa podpredsednik združenja.

3. člen

Ime združenja se glasi: OBMOČNO ZDRUŽENJE VETERANOV VOJNE ZA SLOVENIJO SLOV. KONJICE.

Sedež območnega združenja je:  Slov. Konjice, Stari trg 39 a.

Skrajšano ime združenje je: OZVVS Slov. Konjice.

OZVVS Slov. Konjice ima svoj žig, štampiljko, znak in prapor.

Žig je okrogle oblike s premerom 3 cm; v sredini je znak združenja, ob robu napis OBMOČNO ZDRUŽENJE VETERANOV VOJNE ZA SLOVENIJO SLOV. KONJICE in številka 05-4. Štampiljka je po velikosti in vsebini identična žigu.

Znak območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo je okrogle oblike, v sredini se nahajata dve roki, njun podaljšek se končuje v znak Triglava, ki je rumene barve, v ozadju sta dve prekrižani puški rumene barve. Roki se dvigujeta iz pravokotnega podstavka rdeče barve, v katerem je napis ZVVS v zlati barvi.

Prapor je pravokotne oblike velikosti 115 cm x 86 cm. Podlaga je slovenska trobojnica, v sredini je natisnjen znak Združenja veteranov vojne za Slovenijo. Nad znakom je napis OBMOČNO ZDRUŽENJE VETERANOV VOJNE ZA SLOVENIJO SLOV. KONJICE. Drog prapora je rdeče barve.

4. člen

OZVVS Slov. Konjice je član Združenja veteranov vojne za Slovenijo.

NAMEN, CILJI, NALOGE OZ. DEJAVNOST ZDRUŽENJA

5. člen

Namen združenja je:

Spomin na odporništvo slovenskega naroda v boju za narodov obstoj, osamosvajanje, utemeljitev in nastanek lastne države ter njena uspešna obramba, ki so plod enotnosti slovenskega naroda so temelji iz katerih izhajajo namen in cilji združenja.

Na prostovoljni in domoljubni osnovi združuje aktivne udeleženke in udeležence (v nadaljevanju: udeleženci) priprav in aktivnosti v vojni za ohranitev samostojne in neodvisne Republike Slovenije, ki izpolnjujejo s temi pravili določene pogoje.

Cilji združenja so:

 • ohranjanje in krepitev domoljubja, svobodoljubnosti, veteranske pripadnosti in socialne pravičnosti;
 • ohranjanje spomina na izvajanje obrambnih aktivnosti v obdobju priprav na osamosvojitev ter obrambnih nalog in  izvajanju bojnih aktivnosti v vojni za samostojno Slovenijo;
 • ohranjanje spomina na TO, MSNZ, milico, NZ ter druge obrambne in zaščitne strukture – udeleženke v obdobju priprav na osamosvojitev ter izvajanje obrambnih nalog in bojnih aktivnosti v vojni za samostojno Slovenijo;
 • spodbujanje solidarnosti in humanih medsebojnih odnosov med člani združenja;
 • krepitev vloge in pomena OZVVS Slov. Konjice na lokalni ravni.

DEJAVNOST OZIROMA NALOGE ZDRUŽENJA

6. člen

 • organiziranje spominskih svečanosti ob obletnicah dogodkov v procesu priprav na vojno in vojne za samostojnost Slovenije;
 • skrb za postavitev in ohranjanje obeležij vojne za samostojno Slovenijo;
 • organiziranje in izvedba sestankov, kulturnih, športnih in družabnih srečanj ter drugih prireditev in aktivnosti, pomembnih za delovanje OZVVS Slov. Konjice;
 • sprejema v članstvo udeležence priprav ali vojne za Slovenijo;
 • posveča posebno skrb ohranjanju pristnih prijateljskih odnosov med članstvom, ne glede na njihova politična, stanovska in svetovno nazorska prepričanja in nudi vsestransko pomoč članom, ranjenim invalidom in svojcem padlih v vojni za Slovenijo;
 • nudi članom, ki izpolnjujejo zakonske pogoje, strokovno pomoč pri uveljavljanju pravic na podlagi določb veteranske zakonodaje;
 • seznanja javnost s posebnimi, do sedaj neznanimi dogodki in vlogami članov v procesu priprav ali neposredne aktivnosti v vojni za Slovenijo, v skladu z določbami zakona o varstvu osebnih podatkov;
 • uveljavlja, pospešuje in združuje ljubitelje strelskega športa med svojimi člani,  organizira strelsko rekreacijo, strelska tekmovanja ter druge športne aktivnosti (pohodništvo, smučanje, ribištvo….), vzgaja svoje člane v duhu pripadnosti skupnosti, disciplini in spoštovanju do svoje države;
 • sodeluje in se povezuje z Zvezo veteranov vojne za Slovenijo, njenimi organi, preko Zveze pa tudi z drugimi podobnimi organizacijami v domovini in tujini, katerih osnovni namen združevanja je ohranjanje tradicije odporništva slovenskega naroda ter aktivno delovanje za mir doma in v svetu;
 • daje pristojnim državnim organom predloge in pobude za podelitev odlikovanj in priznanj, kakor tudi predloge za podeljevanje priznanj Zveze ter združenja;
 • pridobivanje in hramba pisne, slikovne in zvočne dokumentacije o dogodkih v času priprav in vojne za samostojno Slovenijo, upoštevajoč določbe zakona o varstvu osebnih podatkov;
 • izvrševanje sklepov in stališč, ki jih sprejme glavni zbor oziroma predsedstvo Zveze veteranov vojne za Slovenijo ter Pokrajinski odbor Zahodnoštajerske;
 • organizacija in izvedba strokovnih ekskurzij in izletov članov združenja.

POGOJI IN NAČIN VČLANJEVANJA TER PRENEHANJE ČLANSTVA

7. člen

Član OZVVS Slov. Konjice lahko postane polnoletna oseba, aktivni udeleženec priprav ali aktivnosti v vojni za Slovenijo, ki je državljan Republike Slovenije in je v obdobju od 17. maja 1990 do 26. oktobra 1991, ne glede na čas trajanja udeležbe, aktivno opravljal naloge v pripravah ali vojni za Slovenijo, ter vsi, ki so pripravljeni enakopravno sodelovati pri ohranjanju spomina na osamosvojitev, krepitvi domoljubja ter uresničevati namen in cilje ZVVS in OZVVS.

Članstvo v OZVVS ne pomeni avtomatično pridobitev statusa vojnega veterana na podlagi določb Zakona o veteranih.

Člani OZVVS lahko na lastno željo postanejo svojci žrtev vojne za Slovenijo (zakonski in izven zakonski partnerji, otroci, bratje, sestre, pastorki in starši).

Ne glede na določbe tega člena ne more postati član OZVVS oseba, ki je s svojim ravnanjem ovirala priprave in aktivnosti v vojni za Slovenijo, ali ni do 18.07.1991 na poziv Predsedstva Republike Slovenije prestopila iz Jugoslovanske armade, oziroma je aktivno sodelovala v enotah Jugoslovanske armade ob agresiji na Republiko Slovenijo, nato pa šele prestopila.

Osebe, ki so pravočasno prestopile iz JA in niso aktivno sodelovale v vojaški agresiji na Republiko Slovenijo, po prestopu pa so aktivno sodelovale pri obrambi Republike Slovenije v času vojne, izpolnjujejo pogoje za včlanitev v OZVVS.

8. člen

Članstvo v združenju je prostovoljno. Član lahko postane vsaka polnoletna oseba po prvem, tretjem in petem odstavku 7. člena Pravil, ki sprejema določbe teh Pravil in izpolnjuje v njih določene pogoje ter poda pisno prijavo v članstvo na Predsedstvo OZVVS Slov. Konjice.

Za sprejem v članstvo se uporablja enotni obrazec, ki ga izda Zveza veteranov vojne za Slovenijo. Evidenca članstva se vodi v skupnem programu, ki ga zagotovi Zveza, vodi pa se na sedežu združenja.

V primeru, da Predsedstvo združenja ugotovi, da zainteresirani udeleženec priprav ali vojne za Slovenijo ne izpolnjuje pogojev, izda pisni sklep o zavrnitvi sprejema v članstvo.

Zoper sklep o zavrnitvi sprejema v članstvo se lahko zainteresirani udeleženec za sprejem v članstvo pritoži Predsedstvu združenja v roku 15 dni po prejemu sklepa. Predsedstvo dokončno odloči o pritožbi.

Vsak član društva ima pravico v roku enega leta od sprejetja dokončne odločitve pred sodiščem izpodbijati odločitve organov združenja, ki so bile sprejete v nasprotju z zakonom ali temeljnim ali drugim splošnim aktom združenja. Enako pravico ima tudi oseba, ki ji je bila prošnja za sprejem v članstvo zavrnjena.

9. člen

Članstvo v združenju preneha:

 • s smrtjo
 • s prostovoljnim izstopom
 • z izbrisom iz članstva, zaradi neplačila članarine, kljub 2 kratnemu pisnemu opominu
 • z izključitvijo.

Član prostovoljno izstopi iz združenja, če predsedstvu pošlje pisno izjavo o izstopu.

Člana se lahko izključi iz združenja, če krši obveznosti iz 10. člena teh Pravil in s tem povzroči materialno ali nematerialno škodo združenju.

O izključitvi iz članstva združenja odloča častno razsodišče s sklepom. Sklep mora biti izdan po postopku in na način, ki ga določa pravilnik o delu častnega razsodišča. Pravilnik sprejme Zbor članov.

Zoper sklep ima prizadeti pravico do pritožbe, ki jo vloži v roku 15 dni po prejemu sklepa na občni zbor članov.

PRAVICE ČLANOV

10. člen

Pravice članov združenja so:

 • da prejmejo člansko izkaznico,
 • da nosijo znake pripadnosti območnemu združenju in Zvezi veteranov vojne za Slovenijo,
 • da prejemajo glasilo Veteran,
 • da volijo in so voljeni v organe združenja, Pokrajinskega odbora za Zahodnoštajersko in Zveze,
 • da enakopravno izražajo svoja stališča in predloge preko voljenih organov,
 • da se udeležujejo spominskih svečanosti ob obletnicah dogodkov v obdobju priprav ali v vojni za Slovenijo,
 • da so enakopravno udeleženi ugodnosti, ki jih priznavajo članom združenja državni in drugi organi, podjetja in posamezniki,
 • da sodelujejo pri delu in odločajo v organih združenja,
 • da uporabljajo skupne dosežke in rezultate delovanja pri svojem delu,
 • da uresničujejo svoje osebne interese na področju dejavnosti združenja,
 • da so seznanjeni s poslovanjem združenja ter njegovim finančno-materialnim poslovanjem.

OBVEZNOSTI ČLANOV

Obveznosti članov so:

 • da skrbijo za ohranjanje verodostojnosti prikazovanja dogodkov v pripravah ali neposrednih aktivnostih v vojni za Slovenijo in zastopajo stališča v javnosti na dostojanstven način,
 • da redno plačujejo članarino,
 • da aktivno sodelujejo in s svojim delom prispevajo k uresničevanju ciljev in nalog združenja,
 • da dajejo združenju informacije, ki so potrebne za izvajanje skupnih dogovorjenih nalog,
 • da prenašajo izkušnje in znanje na mlajše člane združenja,
 • vestno izpolnjujejo zaupane jim naloge,
 • da spoštujejo Pravila in druge akte ter sklepe organov združenja
 • da varujejo ugled združenja.

NAČIN UPRAVLJANJA ZDRUŽENJA

11. člen

Člani združenja sodelujejo pri upravljanju združenja neposredno na zboru članov in preko izvoljenih predstavnikov združenja in zastopnika združenja.

Organi združenja so:

 • Zbor članov,
 • Predsedstvo,
 • Nadzorni odbor in
 • Častno razsodišča.

ZBOR ČLANOV   

12. člen

Najvišji organ združenja je ZBOR ČLANOV, ki ga sestavljajo vsi člani združenja.

Zbor je lahko reden ali izreden.

Zbor članov združenja lahko dela in odloča, ko je na seji prisotnih najmanj ena polovica članov. V kolikor je udeležba manjša lahko zbor po preteku 30 (trideset) minut nadaljuje z delom, če je prisotno najmanj 15 % članov združenja. Zbor članov sprejema sklepe z večino glasov navzočih članov. Glasovanje o predlaganih sklepih je praviloma javno, tajno se glasuje, če tako sklene Zbor članov.

Volitve funkcionarjev območnega združenja in organov zbora članov se opravijo praviloma na volilni seji zbora članov, ki je vsaka štiri leta. O posameznih kadrovskih vprašanjih lahko Zbor članov odloča tudi na letni seji.

Redni letni zbor skliče predsedstvo enkrat letno v prvem tromesečju tekočega leta, volilni zbor skliče predsedstvo vsaka štiri leta tudi v prvem tromesečju. Če predsedstvo v teh rokih ne skliče zbora, to opravi nadzorni odbor najkasneje do konca drugega tromesečja tekočega leta.

Na zboru člani združenja razpravljajo o delu organov, dajejo predloge, pripombe in sugestije za delo, glasujejo o predlogih in aktih združenja, volijo in so voljeni.

Zasedanje zbora skliče predsedstvo združenja v skladu s programom in po potrebi. Dnevni red in gradivo pripravi Predsedstvo in ga pošlje članom najmanj sedem dni pred predvidenim zasedanjem.

Izredni zbor članov skliče predsednik na zahtevo predsedstva, nadzornega odbora ali na pobudo 1/3 članov. Predsednik je dolžan sklicati izredni zbor članov v roku 30 dni od prejema zahteve za sklic.

Če predsednik izrednega zbora članov ne skliče v predpisanem roku, ga skliče predlagatelj, ki mora predložiti dnevni red z ustreznimi materiali. Izredni zbor članov sklepa le o zadevi, za katero je sklican.

Zasedanje zbora članov poteka po poslovniku, ki ga sprejme zbor. Sejo vodi predsednik združenja. Zbor članov lahko vodi tudi izvoljeno delovno predsedstvo.

O delu zbora se vodi zapisnik, ki se hrani v društvenem arhivu. Zapisnikarja in dva overovatelja zapisnika izvoli zbor članov. Zapisnik je javna listina in je dostopen slehernemu članu. Zapisnik podpišejo zapisnikar, dva overovatelja zapisnika in delovni predsednik zbora članov.

13. člen

Zbor članov združenja na volilni seji izvoli:

 • predsednika, podpredsednika, sekretarja, blagajnika
 • člane predsedstva,
 • nadzorni odbor,
 • častno razsodišče in
 • po potrebi druga stalna ali občasna delovna telesa.

14. člen

Mandatna doba predsednika, podpredsednika, sekretarja, članov predsedstva, nadzornega odbora, častnega razsodišča in drugih organov združenja je štiri (4) leta.

15. člen

Zbor članov združenja opravlja zlasti naslednje naloge:

 • sklepa o dnevnem redu,
 • sprejema, spreminja in dopolnjuje Pravila ter druge splošne akte združenja;
 • razpravlja in sprejema stališča o aktualnih vprašanjih dela in organiziranosti združenja;
 • voli predsednika, podpredsednika, sekretarja, blagajnika, člane predsedstva, nadzorni odbor, častno razsodišče in po potrebi druga stalna ali občasna delovna telesa;
 • sprejema program dela združenja za naslednje leto;
 • sprejema sklepe, stališča in smernice za delo organov in funkcionarjev združenja;
 • odloča o prošnjah in pritožbah članov zoper sklepe organov: dokončno odloča o izključitvi člana;
 • določa višino letne članarine;
 • sprejema finančni načrt in letno poročilo z bilanco stanja in izkaz poslovnega izida s pojasnili k izkazom ter poročilo o poslovanju društva;
 • sprejema poročilo o izvajanju programa in finančnega načrta;
 • razpravlja o poročilih predsednika, predsedstva, nadzornega odbora, častnega razsodišča in drugih organov;
 • odloča o nakupu in prodaji nepremičnin;
 • odloča o prenehanju delovanja združenja;
 • odloča o vključevanju v ZVVS.

PREDSEDSTVO

16. člen

Predsedstvo združenja šteje enajst (11) članov in sicer 3 člani po funkciji (predsednik, podpredsednik in sekretar) ter 8 članov, ki jih izvoli Zbor izmed članov združenja, za dobo štirih (4) let.

Predsednik združenja je zakoniti zastopnik združenja in je hkrati predsednik predsedstva. Predstavlja in zastopa združenje, sklicuje seje Zbora članov in Predsedstva, podpisuje akte in sklepe, ki jih sprejemata Zbor članov in Predsedstvo ter skrbi za zakonitost dela. V njegovi odsotnosti te naloge izvaja podpredsednik. Za zakonito poslovanje predsednik odgovarja z vsem svojim premoženjem. Predsednik je lahko razrešen pred potekom mandata, če ne dela v skladu s Pravili združenja.

Predsednik in ostali člani predsedstva so lahko izvoljeni večkrat zaporedoma.

Sekretar organizira in je odgovoren za opravljanje strokovnih, administrativnih, tehničnih in materialno finančnih opravil. Skrbi tudi za  koordinacijo dela med organi združenja in članstvom.  Zadolžen je tudi za pisanje zapisnikov.

Predsedstvo se sestaja po potrebi. Seje predsedstva sklicuje in vodi predsednik, v primeru njegove odsotnosti pa podpredsednik ali drugi član, ki ga določi predsedstvo. Na seji zadolžena oseba piše zapisnik.

Seja Predsedstva je sklepčna, če je navzočih najmanj polovica članov. Sklepe sprejema z večino glasov navzočih članov.

Predsedstvo je izvršilni organ Zbora članov OZVVS Slov. Konjice. Skrbi za delo OZVVS Slov. Konjice med dvema zasedanjima Zbora članov. Svojo funkcijo opravlja na podlagi programa dela, finančnega načrta ter sklepov in usmeritev Zbora članov. Za svoje delo je odgovorno Zboru članov.

17. člen

Predsedstvo OZVVS Slov. Konjice opravlja zlasti naslednje naloge:

 • skrbi za operativno izvrševanje programa dela in finančnega načrta območnega združenja;
 • pripravlja gradivo za Zbor članov in druge organe;
 • pripravlja letni program dela in finančni načrt;
 • določa podpisnike finančnega poslovanja;
 • odloča o oprostitvah plačila letne članarine ter o tem obvešča Zvezo;
 • sprejema operativni načrt za uresničitev letnega programa društvene aktivnosti OZVVS Slov. Konjice;
 • pripravlja letno poročilo;
 • pripravlja finančni načrt združenja;
 • pripravlja in sklicuje seje Zbora članov;
 • usmerja in koordinira delo;
 • imenuje praporščake;
 • predlaga kandidate za vodstvo OZVVS Slov. Konjice in za organe Pokrajinskega odbora Zahodnoštajerska ter Združenja veteranov vojne za Slovenijo;
 • oblikuje smernice in stališča za delo predstavnikov OZVVS Slov. Konjice v pokrajinskem odboru Zahodnoštajerska in Združenju veteranov vojne za Slovenijo ali drugih organov, če o vprašanjih, ki so na dnevnem redu ni pred tem zavzel stališče Zbor članov;
 • ustanavlja stalne ali občasne komisije;
 • imenuje delegate za glavni zbor ZVVS Ljubljana
 • sprejema predloge za priznanja in odlikovanja;
 • daje pobude in predloge o dodelitvi drugih priznanj in nagrad zaslužnim članom;
 • skrbi za javno in interno informiranje;
 • upravlja s premoženjem združenja;
 • odloča o načinu organiziranja in delovanja združenja v vojni in izrednih razmerah. V tem primeru sprejema odločitve iz pristojnosti Zbora članov, če se ta ne more sestati.

18. člen

Predsedstvo lahko ustanovi stalna in občasna delovna telesa, določi naloge, število članov in vodjo komisije. Člane delovnih teles imenuje predsedstvo izmed članov združenja. Za svoje delo so komisije odgovorne predsedstvu združenja.

19. člen

Predsedstvo izmed članov združenja imenuje praporščake, ki v skladu s Pravili skrbijo za vzdrževanje in uporabo prapora in se, po odločitvi predsedstva oziroma predsednika združenja, s praporom udeležujejo srečanj, shodov, proslav, pogrebnih slovesnosti, komemoracij in drugih prireditev ter tako predstavljajo združenje.

Praporščaki se udeležujejo usposabljanja praporščakov, ki ga izvaja ZVVS.

Združenje praporščakom zagotovi veteranske obleke, katere morajo primerno vzdrževati in uporabljati.

Veterani nosijo veteransko uniformo v skladu s pravilnikom, ki ga je sprejela krovna organizacija ZVVS.

NADZORNI ODBOR

20. člen

Nadzorni odbor spremlja delo funkcionarjev in drugih organov združenja ter opravlja nadzor nad premoženjem ter nad finančnim in materialnim poslovanjem združenja. Nadzorni odbor enkrat letno poroča zboru članov, kateremu je tudi odgovoren za svoje delo.

Pred vsakoletnim zborom članov mora opraviti notranji nadzor nad finančnim in materialnim poslovanjem združenja ter ugotoviti ali letno poročilo obsega resnični prikaz premoženja in poslovanja združenja in ocenjevati ali so presežki prihodkov nad odhodki porabljeni za uresničevanje namena ter ciljev oziroma za opravljanje nepridobitne dejavnosti, določene v teh Pravilih.

Nadzorni odbor je sestavljen iz treh članov, ki jih izvoli Zbor članov za dobo 4 let. Člani med seboj izvolijo predsednika. Člani nadzornega odbora ne morejo biti obenem člani Predsedstva. Lahko sodelujejo na sejah Predsedstva, ne morejo pa odločati. Nadzorni odbor je sklepčen, če so na seji prisotni vsi trije člani. Veljavne sklepe sprejema z večino prisotnih.

Če nadzorni odbor ugotovi večje nepravilnosti oziroma nezakonitosti funkcionarjev oziroma organov ima pravico in dolžnost zahtevati odpoklic odgovornih za nepravilna oziroma nezakonita dejanja.

Nadzorni odbor o svojih ugotovitvah obvešča Predsedstvo. O ugotovitvah mora poročati tudi na Zboru članov.

ČASTNO RAZSODIŠČE

21. člen

Častno razsodišče izvoli Zbor članov za dobo štirih (4) let. Častno razsodišče ima predsednika in dva člana, ki so izvoljeni izmed članov združenja.

Častno razsodišče razpravlja in odloča o sporih med člani združenja, ki izvirajo iz izvrševanja pravic in obveznosti, določenih v teh Pravilih. Častno razsodišče obravnave člane, člane organov in funkcionarje združenja, ki so kakorkoli kršili določila teh Pravil ali določil drugih aktov združenja.

Častno razsodišče posluje po Pravilniku o delu Častnega razsodišča, ki ga sprejme Zbor članov.

22. člen

Častno razsodišče lahko na podlagi ugotovljene kršitve člana izreče naslednje disciplinske ukrepe:

 • ustni opomin;
 • opomin pred izključitvijo in
 • izključitev iz članstva OZVVS Slov. Konjice.

Zoper sklep, izdan v disciplinskem postopku pred častnim razsodiščem združenja, ima prizadeti pravico do pritožbe v roku 15 dni na zbor članov, kot drugostopenjski organ, ki o zadevi dokončno odloči na rednem ali izrednem zboru ob prvem sklicu.

VOLITVE IN IMENOVANJA

23. člen

Predlagatelj kandidatov za volitve v organe združenja je predsedstvo združenja. Iz zbranih predlogov pripravi kandidatno listo članov za posamezne organe, ki jo posreduje zboru članov za volitve. Kandidate prav tako lahko dodatno predlagajo člani združenja na zboru članov. Podrobnejša določila o izboru kandidatov in poteku volitev so določena v Poslovniku poteka volilnega zbora članov, ki se sprejme na zboru pred potekom volitev.

24. člen

Volitve so javne, razen če člani na zboru ne odločijo drugače. Odločitev mora biti sprejeta z večino vseh prisotnih članov.

25. člen

Vsak izvoljeni član je lahko pred potekom mandata razrešen na zahtevo članov ali po lastni želji, lahko pa odstopi z voljene funkcije. Funkcija lahko preneha tudi zaradi smrti. Zbor članov ob prvem naslednjem sklicu zbora članov, na to izpraznjeno mesto izvoli nadomestnega člana. Mandat nadomestnih članov traja do končanja mandata prvo izvoljenemu.

V primeru odsotnosti ali zadržanosti predsednika, ga z vsemi pravicami in dolžnostmi nadomešča podpredsednik združenja. V primeru smrti, odstopa ali razrešitve zastopnika (predsednika) združenja, mora podpredsednik najkasneje v roku 2 mesecev sklicati redni ali izredni zbor članov, na katerem se izvoli nadomestni zastopnik združenja, katerega mandat traja do končanja mandata prvo izvoljenemu.

PREMOŽENJE ZDRUŽENJA, FINANČNO IN MATERIALNO POSLOVANJE

26. člen

Premoženje združenja sestavljajo denarna in druga sredstva, ki jih združenje pridobi s:

 • članarino
 • iz naslova materialnih pravic in dejavnosti društva
 • sofinanciranjem ZVVS glede na letni program združenja
 • s prispevki donatorjev in sponzorjev
 • sredstvi, ki jih za delovanje združenja namenjajo lokalne skupnosti, posamezniki, družbe, podjetniki
 • iz drugih virov
 • iz javnih sredstev
 • njegove nepremičnine in premične stvari.

27. člen

Če združenje pri opravljanju svoje dejavnosti ustvari presežek prihodkov nad odhodki, ga mora porabiti za uresničevanje svojega namena in ciljev oziroma za opravljanje nepridobitne dejavnosti, določene v teh pravilih.

Združenje ne sme deliti svojega premoženja med člane. Vsaka delitev premoženja združenja med člane je nična.

28. člen

Združenje razpolaga s finančnimi sredstvi v skladu s programom in letnimi finančnimi plani, ki jih sprejme zbor članov. Na rednem zboru člani vsako leto obravnavajo in sprejmejo letno poročilo, po predhodno opravljenem notranjem nadzoru nad finančnim in materialnim poslovanjem, ki ga opravi nadzorni odbor in na zboru poda poročilo o opravljenem nadzoru. Poročilo mora obsegati resnični prikaz premoženja in poslovanja združenja in ugotovitve, ali so poslovne knjige vodene primerno in ali so presežki prihodkov nad odhodki porabljeni za namene in cilje združenja oziroma za opravljanje nepridobitne dejavnosti združenja.

Združenje mora za poslovno leto, ki je enako koledarskemu letu, izdelati letno poročilo, ki vsebuje bilanco stanja, izkaz poslovnega izida s pojasnili k izkazom ter poročilo o poslovanju. Letno poročilo za preteklo leto mora združenje do 31. marca tekočega leta, v primeru statusnih sprememb ali prenehanja združenja, pa v roku 2 mesecev po spremembi oziroma prenehanju, poslati Agenciji RS za javnopravne evidence in storitve.

29. člen

Finančne in materialne listine podpisujeta predsednik in podpredsednik društva.Finančno in materialno poslovanje mora biti v skladu z veljavno zakonodajo Republike Slovenije s tega področja.

Premično in nepremično premoženje, last združenja, mora biti vpisano v ustrezne knjigovodske evidence. O nakupu in prodaji premičnega premoženja odloča predsedstvo združenja, o nakupu in prodaji nepremičnega premoženja pa odloča zbor članov.

Združenje ima svoj transakcijski račun pri pooblaščeni banki.

30. člen

Finančno poslovanje je javno. Vsak član ima pravico vpogleda v finančno in materialno dokumentacijo in poslovanje združenja.

Blagajnik vodi finančno in materialno poslovanje združenja v skladu s predpisi s tega področja in v skladu s Pravilnikom o finančno materialnem poslovanju, v katerem združenje določi način in obliko, ki mora biti skladna z računovodskim standardom za društva in zakonom o društvih. Blagajnika imenuje zbor članov izmed članov združenja za mandatno dobo 4 let. Za svoje delo je blagajnik odgovoren zboru članov.

V kolikor združenje s svojimi člani ne bi zmoglo opravljati finančnega in materialnega poslovanja, ga lahko pogodbeno preda ustreznemu finančno knjigovodskemu servisu.

JAVNOST DELA

31. člen

Delo združenja in njegovih organov je javno. O svojem delovanju združenje obvešča svoje člane:

 • po pošti in e-pošti,
 • z objavljanjem vabil Zbora članov in drugih pomembnih obvestil preko sredstev javnega obveščanja,
 • objave na oglasni deski,
 • s pravico vpogleda članov združenja v zapisnike organov združenja,
 • dostavljanjem internega glasila ZVVS Slovenije »Veteran« vsem članom.

Širšo javnost združenje o svojem delu obvešča tako, da so seje zbora članov javne, da organizira okrogle mize, tiskovne konference, na svoje seje vabi predstavnike zainteresiranih organov, ustanov, organizacij ter predstavnike medije javnega obveščanja.

Za zagotovitev javnosti dela in dajanje informacij o delu združenja je odgovoren predsednik združenja.

PRENEHANJE DELOVANJA ZDRUŽENJA

32. člen

Združenje lahko preneha:

 • po volji članov po sklepu z dvotretjinsko večino prisotnih članov,
 • s spojitvijo z drugimi združenji,
 • s pripojitvijo k drugemu združenju,
 • po samem zakonu
 • s stečajem
 • na podlagi sodne odločbe o prepovedi delovanja.

Če število članov v združenju pade pod 3 člane se šteje, da je društvo prenehalo delovati.

33. člen

Zbor članov sprejme sklep o prenehanju delovanja združenja z dvotretjinsko večino vseh prisotnih članov. V sklepu mora določiti združenje, društvo, zavod, ustanovo ali drugo nepridobitno pravno osebo s podobnimi cilji, na katero se bo po poravnavi vseh obveznosti preneslo premoženje združenja. Neporabljena sredstva pridobljena iz proračuna se vrnejo proračunu, preostanek premoženja pa se prenese na prevzemnika premoženja, to je na DRUŠTVO SOŽITJE SLOVENSKE KONJICE

O sklepu o prenehanju delovanja združenja mora zastopnik društva v 30 dneh obvestiti pristojni organ in zahtevati izbris združenja in registra društev. Zahtevi in sklepu mora priložiti poročilo o razpolaganju s premoženjem združenja, iz katerega je razviden obseg sredstev in drugega premoženja združenja, način poravnave vseh obveznosti združenja, višina neporabljenih javnih sredstev, način njihove vrnitve proračunu ter način prenosa premoženja društva na prevzemnika premoženja z dnem izbrisa združenja iz registra društev.

NAČIN SPREJEMANJA SPREMEMB IN DOPOLNITEV PRAVIL

34. člen

Spremembe in dopolnitve Pravil pripravi predsedstvo združenja. Po uskladitvi sprememb izdela predlog sprememb oziroma predlog čistopisa pravil, ki ga posreduje na zbor članov v sprejem. Spremembe in dopolnitve Pravil oziroma čistopis Pravil je sprejet, ko zanj glasujeta 2/3 navzočih članov.

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

35. člen

Splošni akti združenja se uskladijo s temi pravili v roku 6 mesecev.

Ta Pravila je sprejel zbor članov združenja dne 16.02.2018. Uporabljati se pričnejo z dnem, ko pristojni organ pri upravni enoti sporoči, da so Pravila v skladu z Zakonom o društvih. S sprejemom teh pravil prenehajo veljati Pravila z dne 21.06.1996.

 V Slov. Konjicah, dne, 19.06.2020                                                 PREDSEDNIK OZVVS

                                                                                                              Benjamin MACUH