LETNO POROČILO O DELU 2022

L E T N O  P O R O Č I L O  o  DELU  OZVVS  Slov. Konjice za leto 2022

Podatki na dan 31.12.2022 :

Skupaj število članov OZVVS  Slov. Konjice  :    432

Število članov brez statusa veterana :                 87

Število novih članov :                                              17

Število preminulih članov v letu 2022:                  7

Podatki o članstvu po posameznih občinah:

Občina Slov. Konjice : 286 članov

Občina Zreče              : 103 članov

Občina Vitanje           :  30 članov

Ostale občine:( Dobrna-1, Ivančna Gorica-1, Ljubljana-3, Oplotnica-5, Zg. Polskava-1, Komenda-1, Šmarje pri Jelšah-1)               : skupaj 13

SKUPAJ VSEH ČLANOV OZVVS  Slov. Konjice  :   432 članov

Zaradi še vedno trajajoče PANDEMIJE KOVID 19  realizacija načrtovanih nalog v skladu z  NAČRTOM DELA 2022 za obdobje JANUAR- FEBRUAR   2022  ni bila  realizirana v celoti.

Delo predsedstva OZVVS in komunikacija z člani OZVVS je v prvih dveh mesecih leta 2022 potekalo v skladu z predpisi in navodili NIJZ v obliki dopisnih sej, fizičnih stikov manjših skupin, elektronski  povezavi, telefonskimi in osebnimi kontakti.

Ne oziraje na naštete probleme in težave, pa smo razmeram primerno v celoti realizirali tekoče naloge, katere so bile potrebne za delovanje in sam obstoj naše organizacije.

TEŽIŠČE  DELA PREDSEDSTVA OZVVS v letu 2022

Na osnovi  NAČRTA DELA OZVVS  Slov. Konjice za leto 2022 je bilo težišče dela predsedstva OZVVS in same organizacije usmerjeno predvsem na naslednja področja:

-SODELOVANJE IN UDELEŽBA ČLANOV OZVVS NA PROSLAVAH, PRIREDITVAH in SREČANJIH ob DRŽAVNIH PRAZNIKIH in PRAZNIKIH LOKALNIH SKUPNOSTI občin : Slov. Konjice, Zreče in Vitanje.

-AKTIVNOSTI PRIDOBIVANJA NOVIH ČLANOV in AKTIVIRANJE OBSTOJEČEGA ČLANSTVA

 vezano na dajanje idej in vizije sedanjega in bodočega delovanje OZVVS v lokalnem in širšem slovenskem prostoru ( na osnovi dopolnila pravilnika o možnosti včlanitve v OZVVS  brez pridobitve statusa veterana  sprejetega na letnem zboru Junij  2020).

-SKRB za IZOBRAŽEVANJE in SAME VREDNOTE PRIDOBLJENE v OBDOBJU 1990 /1991

 Z vsemi ravnatelji in strokovnimi delavci VSEH osnovnih šol našega področja je definirana VSEBINA ,ČAS in NAČIN predstavitve TEMATIKE iz OBDOBJA 1990/1991 na teritorialnem področju naših občin.

-UDELEŽBA ČIM VEČJEGA ŠTEVILA ČLANOV OZVVS na ŠPORTNIH, MEMORIALNIH ter SPOMINSKIH druženjih in POHODIH  po poteh tajnih skladišč orožja TO iz leta 1990/1991 in POSVEČENIM DOGODKOM iz naše bližnje in pol pretekle zgodovine  (Vančev memorial, Hohlerjev  memorial, Pohod generala Maistra ipd., obiski pri nosilcih  Spominskih plošč iz obdobja 1990/1991.

-ZBIRANJE GRADIVA iz OBDOBJA 1990/1991 in iskanje ustrezne lokacije za arhiviranje le-tega

-AKTIVNO SODELOVANJE Z LOKALNIMI in OSTALIMI MEDIJI ter SREDSTVI OBVEŠČANJA s CILJEM VEČJE PREPOZNAVNOSTI naše OZVVS in ZVVS kot celote na območju celotne države

-ORGANIZIRANJE STROKOVNIH EKSKURZIJ, IZLETOV, DRUŽABNIH SREČANJ članov OZVVS in permanentno  povezovanje in sodelovanje z sorodnimi  in sosednjimi organizacijami ZVVS , SEVER

ČASOVNA DINAMIKA REALIZIRANIH NALOG

JANUAR :

15.01. 

1. DOPISNA SEJA  predsedstva OZVVS

– PREGLED realizacij  poročil Načrta dela 2021 in Finančnega načrta za leto 2021

-Obravnava Predloga NAČRTA DELA in FINANČNEGA PLANA za leto 2022

FEBRUAR:

08.02.

2 .DOPISNA SEJA predsedstva OZVVS

-Sprejem in potrditev realizacije NAČRTA DELA in FINANČNEGA NAČRTA za leto 2021

-Sprejem in potrditev NAČRTA DELA in FINANČNEGA PLANA za leto 2022

-Določitev termina za letni zbor članov za 25.03.2022

MAREC:

08.03.

1. REDNA  seja predsedstva OZVVS

-V mesecu marcu se je udeležila delegacija OZVVS spominske svečanosti na pokopališču občine Zreče

-Dogovorili smo se za operativno izvedbo  LETNEGA  ZBORA članov

– 25.03. Smo uspešno  realizirali LETNI ZBOR  članov OZVVS Slov. Konjice

APRIL :

09.04.

Udeležba predsednika OZVVS na Letnem zboru članov  ZVVS v Brežicah

12.04.

2. REDNA seja predsedstva OZVVS

-Analizirali smo vsebino izvedenega LETNEGA zbora članov  OZVVS izvedenega v mesecu Marcu, na katerem so bila sprejeta in potrjena vsa letna poročila vključno z zaključnim računom za leto 2021, ter Letni in Finančni načrt dela za leto 2022

-Obravnavali smo področje planiranega izobraževanja z Osnovnimi šolami in sprejeli odločitev, da zaradi objektivnih razlogov  »Kovid  situacija » planirano nalogo prenesemo na šolsko obdobje 2022/2023.

-Dogovorili smo se za operativni začetek povezovanja in sodelovanja z sosednjo organizacijo OZVVS Slov. Bistrica predvidoma v jesenskem obdobju tega leta.

-Dogovorili smo se za operativno izvedbo strokovne ekskurzije članov OZVVS predvidoma 28/29. 05.2022

27.04.

 Se je delegacija OZVVS udeležila Spominske svečanosti na Tolstem vrhu in pri spomeniku na spomin na vse žrtve v Celju

MAJ – JUNIJ

-07.06.

3. REDNA seja predsedstva OZVVS

-Naredili smo analizo uspešno izvedene dvodnevne strokovne ekskurzije

-11.06.

Smo v velikem številu udeležencev, na zadovoljstvo večine članov OZVVS in njihovih svojcev uspešno izvedli v gostišču # AZIS # v Konjiški vasi športno družabno srečanje pod nazivom  4. VANČEV MEMORIAL.

-24/25.06.

 Udeležba delegacije OZVVS pri polaganju vencev pri spomeniku vseh žrtev v Zrečah in pokopališču v Vitanju

-Pred pričetkom letnega dopusta (JULIJ, AVGUST) smo podrobno izdelali plan aktivnosti in določili naloge posameznikom za to obdobje.

JULIJ – AVGUST  ( LETNI DOPUSTI –dežurstvo na telefonski poziv- sekretarka in predsednik)

-V tem obdobju se je ekipa ribičev OZVVS udeležila tekmovanja v ribolovu  na Ptuju, kjer so zasedli pohvale vredno uvrstitev.

AVGUST

30.08.

4 .REDNA  seja predsedstva OZVVS

-Analizirali smo izvedene naloge od  1-8/2022

-Dogovorili smo se za način in obliko realizacije nalog iz Načrta dela za leto 2022 za obdobje do konca leta 2022

-Dogovorili smo se za osnove izvedbe in načina evidentiranja kandidatov za organe OZVVS za VOLILNI ZBOR OZVVS predvidoma v mesecu Marcu 2023 za mandatno obdobje 2023/2027

SEPTEMBER

-10.09.

-Udeležba praporščaka OZVVS Slov. Konjice na Vse Slovenskem srečanju praporščakov ZVVS v Škofji Loki

-17.09.

Udeležba delegacije OZVVS na Vse Slovenskem srečanju ZVVS v Velenju

22.09.

Udeležba predsednika OZVVS na redni seji PO ZŠP v Štorah

OKTOBER

08.10.

Uspešno izveden HOHLERJEV POHOD, v sodelovanju z združenjem SEVER

11.10.

Prevzem 335 kom kompletov (mapa, tiskovina, medalja) v spomin na 30. letnico udeležbe v vojni za Slovenijo izdana s strani MORS  in prevzeta od sekretarja ZVVS  g. Jankoviča v Celju

18.10.

5. REDNA seja predsedstva OZVVS

-Dogovor za realizacijo planiranih nalog za mesec Oktober, November in December

-Sklep in dogovor o načinu in dinamiki podelitve Spominskih medalj samo članom OZVVS v SPOMIN NA 30. LET  Vojne za SLOVENIJO (načrtovano je na VOLILNEM ZBORU članov OZVVS v letu 2023 oziroma,  podrobnosti še definiramo kasneje)

-Izdelava operativnega plana obiskov z nosilci nalog pri imetnikih spominskih plošč za zasluge hranjenja orožja v času osamosvojitvene vojne za Slovenijo

-Dogovor za izvedbo oblike in načina Prednovoletne ekskurzije članov OZVVS   v mesecu Decembru 2022

25.10.

-Udeležba delegacije OZVVS na osrednji proslavi ob Dnevu Suverenosti republike Slovenije v Gornji Radgoni

28.10.

-Udeležba delegacije OZVVS na komemoraciji na pokopališču Slov. Konjice in grobovi talcev na Stranicah

NOVEMBER

02.03.

Srečanje delegacije OZVVS Slov. Konjice v sosednji organizaciji OZVVS v Slov. Bistrici

15.11.

6. REDNA seja predsedstva OZVVS

-Končne priprave in časovna opredelitev delegacij za obiske pri nosilcih spominskih plošč dobljenih za zasluge hranjenja orožja in streliva v času osamosvojitvene vojne za Slovenijo

-Obravnava predlogov za podelitev priznanj, pohval  in odlikovanj članom OZVVS za preteklo mandatno obdobje 2018/2023

-Končni dogovor za izvedbo prednovoletne ekskurzije članov  predvidoma 17/18. 12.

DECEMBER

-15.11. DO 10.12.

-Obiski pri nosilcih spominskih plošč v občini Slov. Konjice, v občini Zreče in Vitanje pa se obiski v skladu z obojestranskim dogovorom izvedejo v mesecu Januarju 2023

-14.12.

-Seja PO ZŠP v Celju z namenom analize povzetka opravljenih nalog po posameznih OZVVS in same krovne ZVVS.

-17/18.12

-Uspešno izvedena prednovoletna ekskurzija članov in svojcev OZVVS Slov. Konjice

-20.12

7. REDNA seja predsedstva OZVVS

-Kratka analiza opravljenih nalog OZVVS v skladu z NAČRTOM DELA in FINANČNIM PLANOM za leto 2022

-Dogovor za smernice NAČRTA DELA in FINANČNEGA PLANA za leto 2023

-Zadolžitev predsednika OZVVS za dokončni dogovor z županom občine Slov. Konjice, vezano na možen način, obliko in časovno dinamiko izvedbe podelitve Spominskih medalj članom OZVVS za zasluge ob 30. Obletnici OSAMOSVOJITVENE VOJNE za Slovenijo.

ZAKLJUČEK :

Navkljub težavam povezanih z  KOVID 19 in vseh ostalih nevšečnostim, smo lahko z realizacijo izvedenih nalog in pozitivno izvedbo NAČRTA DELA za leto 2022 izredno zadovoljni.

Kot enega naših največjih uspehov  mojega osebnega dela in dela članov našega predsedstva OZVVS  v preteklem mandatnem obdobju lahko štejemo povečano skrb za tovarištvo, lepo besedo in družabno delo, kar ima na drugi strani za posledico povečano  število članov. V obdobju zadnjih dveh let se je število članov povečalo kar za  36 članov.

Vse, kar nam ni uspelo postoriti v letu 2022, bomo z veseljem in ponosom vključili  v NAČRT DELA za leto 2023 v želji in upanju, da bomo v prihodnje še bolj uspešni predvsem pa zadovoljni.

Na koncu mojega 4. Letnega mandata vodenja OZVVS Slov. Konjice, bi se želel vsem prisotnim članicam in članom OZVVS, županom, predvsem pa mojim najožjim sodelavcem članom predsedstva  OZVVS iskreno zahvaliti .

Vsem skupaj pa nam želim v prihodnje uspešno delo, predvsem pa skrb za druženje, pogovor in prijazno besedo.

Še enkrat najlepša hvala

Poročilo pripravil :

Predsednik OZVVS

Benjamin MACUH                                                                                                  Slov. Konjice 13.01.2023