LETNO POROČILO O DELU 2021

L E T N O  P O R O Č I L O  o  DELU  OZVVS  Slov. Konjice za leto 2021

Podatki na dan 31.12.2021 :

Skupaj število članov OZVVS  Slov. Konjice  :    427

Število članov brez statusa veterana :                 86

Število novih članov :                                            22

Število preminulih članov v letu 2021:                  6

Zaradi PANDEMIJE KOVID 19 planirana realizacija načrtovanih nalog, v skladu z  NAČRTOM DELA 2021 za obdobje JANUAR- APRIL   2021,  ni bila mogoča.

Delo predsedstva OZVVS in komunikacija s člani OZVVS je potekalo v skladu s predpisi in navodili NIJZ, v obliki dopisnih sej, fizičnih stikov manjših skupin, elektronski povezavi, telefonskimi in osebnimi kontakti.

Ne oziraje na naštete probleme in težave, pa smo razmeram primerno v celoti realizirali tekoče naloge, katere so bile potrebne za delovanje in sam obstoj naše organizacije.

TEŽIŠČE DELA

Na osnovi  NAČRTA DELA OZVVS  Slov. Konjice za leto 2021 in DOPOLNJENEGA NAČRTA DELA OZVVS  za leto 2021  sprejetega  na letnem zboru članov dne 12.06.2021 so bile bistvene usmeritve naslednje:

-SODELOVANJE IN UDELEŽBA ČLANOV OZVVS NA PROSLAVAH,PRIREDITVAH in SREČANJIH ob DRŽAVNIH PRAZNIKIH in PRAZNIKIH LOKALNIH SKUPNOSTI občin : Slov. Konjice, Zreče in Vitanje.

-AKTIVNOSTI PRIDOBIVANJA NOVIH ČLANOV in AKTIVIRANJE OBSTOJEČEGA ČLANSTVA vezano na dajanje idej in vizije sedanjega in bodočega delovanje OZVVS v lokalnem in širšem slovenskem prostoru.( na osnovi dopolnila pravilnika o možnosti včlanitve v OZVVS  brez pridobitve statusa veterana  sprejetega na letnem zboru Junij  2020).

-SKRB za IZOBRAŽEVANJE in SAME VREDNOTE PRIDOBLJENE v OBDOBJU 1990/1991. Z vsemi ravnatelji in strokovnimi delavci VSEH osnovnih šol našega področja je definirana VSEBINA, ČAS in NAČIN predstavitve TEMATIKE iz OBDOBJA 1990/1991 na teritorialnem področju naših občin.

-UDELEŽBA ČIM VEČJEGA ŠTEVILA ČLANOV OZVVS na ŠPORTNIH, MEMORIALNIH in SPOMINSKIH druženjih in POHODIH po poteh tajnih skladišč orožja TO iz leta 1990/1991 in POSVEČENIM DOGODKOM iz naše bližnje in pol pretekle zgodovine (Hohlerjev pohod, Vančev memorial, Pohod generala Maistra ipd., obiski pri nosilcih lokacij  Spominskih plošč iz obdobja 1990/1991).

-ZBIRANJE GRADIVA iz OBDOBJA 1990/1991 in iskanje ustrezne lokacije za arhiviranje le-tega

-AKTIVNO SODELOVANJE Z LOKALNIMI in OSTALIMI MEDIJI ter SREDSTVI OBVEŠČANJA, s CILJEM VEČJE PREPOZNAVNOSTI naše OZVVS in ZVVS kot celote na območju celotne države

-ORGANIZIRANJE STROKOVNIH EKSKURZIJ,IZLETOV, DRUŽABNIH SREČANJ članov OZVVS in permanentno  povezovanje in sodelovanje z sorodnimi organizacijami ZVVS, SEVER, ZSČ ipd.

OPOMBA:

Vsebina in časovna dinamika predvidenih vsebin in realizacije nalog v letu 2021 je bila v veliki meri odvisna od zdravstvenih razmer in dogodkov vezanih na korona virus v celotni državi .

ČASOVNA DINAMIKA REALIZIRANIH AKTIVNOSTI

JANUAR :

18.01. 

1. Dopisna seja predsedstva OZVVS VEZANA NA ODOBRITEV SOLIDARNIH SREDSTEV ZA POMOČ PRIZADETIM V POTRESU Petrinja v Hrvaški v višini 100,00 eur (iz celotno zbranih sredstev na nivoju ZVVS je bil nabavljen bivalni kontejner.)

14.01.

2. Dopisna seja predsedstva OZVVS na kateri smo se uskladili s pripravljenim predlogom NAČRTA DELA za leto 2021 in samim predlogom FINANČNEGA načrta za leto 2021

FEBRUAR

09.02.

3. Dopisna seja predsedstva OZVVS na kateri smo potrdili  NAČRT dela za leto 2021 in FINANČNI načrt za leto 2021, celotno gradivo je bilo objavljeno na spletni strani in oglasni deski OZVVS.

MAREC

01.03

Na osnovi epidemioloških razmer in navodil NIJZ  je predsedstvo OZVVS na dopisni seji sprejelo sklep o ODPOVEDI  prvotno planiranega  termina   Letnega zbora članov.

02.03.

Ponovno odprtje članske pisarne z uradnimi urami vsak TOREK od 17 – 18 ure.

08.03

Udeležba praporščaka in delegacije OZVVS na pokopališču v Zrečah na spominski svečanosti.

30.03.

Seja nadzornega odbora OZVVS vezana na obravnavo NAČRTA DELA 2021, FINANČNEGA POROČILA za leto 2020 in LETNEGA POROČILA 2020.

APRIL

15.04

4. Dopisna seja predsedstva OZVVS vezana na dogovor z županom občine Slov. Konjice,glede organizacije svečanosti ob 30 .letnici odkritja SPOMINSKE PLOŠČE v spomin na podporo dogodka OROŽJA NISMO ODDALI in dogovora o načinu in obliki podelitve priznanj podpisnikom listine OROŽJA NISMO DALI.

28.04.

Seja PO ZŠP v Žalcu vezana na seznanitev predsednikov območnih združenj o delu krovne organizacije ZVVS.

MAJ

11.05

1. Redna seja predsedstva OZVVS na kateri smo se dogovorili za obliko in način podelitve priznanj – kovancev ob 30. Letnici dogodka OROŽJA NISMO DALI. Pri tem smo ugotovili, da je iz evidence ZVVS izpadla ena oseba za podelitev tega priznanja, kateri je bil priznan status naknadno leta 2016, na osnovi predloga takratnega predsednika OZVVS in predloga vodstva  TO v letu 1990, sedanji predsednik OZVVS je bil zadolžen za razrešitev tega problema.

Postavljen je bil tudi termin, mesto, način in oblika podelitve kovancev (prostori OZVVS 11/18. 05. 2021), ter datum svečanosti odkritja spominske plošče Občini Slov. Konjice, katera bo potekala v so organizaciji z Občino Slov. Konjice, v okviru prireditev občinskega praznika dne 23.06.2021 ob 10. uri v preddverju občine, v skladu s predpisi in navodili NIJZ.

22.05.

Regijsko usposabljanje praporščakov v organizaciji PO ZŠP v Celju.

JUNIJ

05.06.

Udeležba članov OZVVS na 1. VANČEVEM POHODU v organizaciji ZSČ Dravinjske doline, katero je potekalo v okviru organizacije dogodkov 3. VANČEVEGA MEMORIALA, katero vsakoletno organizira naša OZVVS.

08.06.

2 .Redna seja predsedstva OZVVS na kateri je bilo dogovorjeno naslednje:

  • 12.06. Redni letni zbor članov OZVVS Slov. Konjice in 3. TRADICIONALNI VANČEV MEMORIAL (družabno športno srečanje)
  • 16.06. Redni letni zbor ZVVS na Bledu, katerega se udeležita po dva člana naše organizacije
  • 23.06. Svečanost ob 30. Letnici odkritja spominske plošče občini Slov. Konjice
  • 29.06. Seja predsedstva OZVVS namenjena analizi polletnega dela in dogovor obratovalnega časa pisarne OZVVS v času letnih dopustov (julij- avgust).

JULIJ

10/11.07

Izveden pohod članov ZVVS na Triglav v organizaciji ZVVS

AVGUST

07.08.

Udeležba ekipe OZVVS na ribiškem tekmovanju na Ptuju.

31.08.

– Ponovni začetek obratovanja uradnih ur članske pisarne vsak torek od 18-19 ure.

– 3. Redna seja predsedstva OZVVS namenjena obravnavi analize planiranih dogodkov do konca leta 2021

– nadaljevanje razgovorov z ravnatelji osnovnih šol vezano na začetek sodelovanja v kontekstu podajanja snovi iz dogodkov iz obdobja osamosvojitvene vojne za Slovenijo v letih 1990/1991 na geografskem območju naših treh občin.

-dogovor vezan na operativne obiske in srečanje z nosilci spominskih plošč iz naslova hranjenja orožja v letih 1990/1991.

-dogovor vezan na organizacijo dvodnevne ekskurzije članov OZVVS.

SEPTEMBER

– 16.09.

-udeležba predsednika OZVVS  na seji PO ZŠP v  Nazarju  vezana na poročanje posameznih OZVVS o delu posameznih OZVVS v letu 2021 in planiranih aktivnostih do konca leta 2021

OKTOBER

– 2/3.10

-uspešno izvedena  dvodnevna ekskurzija članov OZVVS po Dalmaciji

-09.10.

 – posvet predsednikov OZVVS na Igu v organizaciji ZVVS namenjeno podajanju informacij predsednika ZVVS vezano na delo krovne organizacije ZVVS

-25.10.

 – Državna proslava v Kopru, vezano na obeležitev  30. Obletnice vojne za Slovenijo, katere se vsled omejitev števila vabljenih nismo udeležili

-26.10

4. redna seja predsedstva OZVVS z naslednjimi poudarki:

-operativni dogovor vezano na obiske pri nosilcih spominskih plošč našega območja planirano v mesecu novembru 2021

-dogovor z ravnatelji osnovnih šol našega področja v vezano na prestavitev termina glede pričetka sodelovanja podajanja snovi iz obdobja osamosvojitvene vojne.

NOVEMBER

15.11.

5.Dopisna seja predsedstva

Zaradi poslabšanih razmer vezanih na KOVID 19 smo izvedli dopisno sejo z naslednjimi poudarki in dogodki:

-zaradi virusa kovid 19 se prenese sodelovanje z osnovnimi šolami na ustreznejši termin v letu 2022, kar je potrebno definirati in časovno opredeliti v NAČRTU DELA za leto 2022

-planirani obiski pri nosilcih spominskih plošč iz obdobja 1990/1991 se v skladu z dogovorom opredelijo v Načrtu dela ZA LETO 2022

-v kolikor bodo epidemiološke razmere ugodne se izvede Prednovoletna ekskurzija dne 18.12.2021 v skladu s takrat veljavnimi navodili in predpisi NIJZ

-kljub zaostrenim epidemiološkim pogojem ostane društvena pisarna normalno odprta vsak torek od 17 – 18 ure.

DECEMBER

21.12.

5.Redna seja predsedstva  OZVVS vezana na analizo dogodkov od zadnje redne seje v mesecu oktobru in planiranih aktivnostih za leto 2022

-kratka analiza dogodkov leta 2021

Z ozirom na znana dejstva vezana na KOVID 19  so bile naše aktivnosti prvenstveno usmerjene na:

-udeležbo posameznikov in manjših delegacij na svečanostih in dogodkih kot so proslave, komemoracije, pogrebi preminulih naših članov, družabna srečanja (Vančev memorial, dvodnevna ekskurzija po Dalmaciji)

-sodelovanje naših članov predsedstva s predstavniki DPO naših občin in so organizacija ODKRITJA spominske plošče Občini Slov. Konjice, sodelovanje na seminarjih, urjenju praporščakov, posvetih, letnem zboru OZVVS in ZVVS

-ponovna vzpostavitev kontakta z vsemi ravnatelji osnovnih šol našega področja, vezano na dogovor  o možnosti začetka dogovorjenih aktivnosti iz obdobja 1990/1991

-vzpostavitev začetnih razgovorov in kontakta z sosednjo OZVVS Slov. Bistrica, vezano na izmenjavo mnenj in izkušenj delovanja od obdobja 1990 do danes in v prihodnje

-operativne priprave na obiske pri nosilcih spominskih plošč iz obdobja 1990/1991

-poleg omenjenih aktivnosti smo uspešno izvedli  5. Rednih in 5. Dopisnih sej predsedstva vključno z letnim zborom članov OZVVS Slov. Konjic

-Dogovor za pripravo mnenj, predlogov vseh članov predsedstva OZVVS za uspešno pripravo in samo realizacijo NAČRTA DELA za prihajajoče leto 2022

-ena največjih pridobitev za našo organizacijo je, da smo v letu dni pridobili skupaj 19 novih članov kar predstavlja 4,5% celotnega članstva

ZAKLJUČEK :

Kljub vsem težavam vezanih na KOVID 19, smo lahko z realizacijo navedenih nalog  in pozitivno izvedbo NAČRTA DELA 2021 v celoti zadovoljni.

Vse, kar nam ni uspelo postoriti v letu 2021, bomo z veseljem vključili v NAČRT DELA za leto 2022 z upanjem in željo, da ga bomo še bolje uresničili.

Poročilo pripravil predsednik OZVVS Slov. Konjice Benjamin MACUH.

Slov. Konjice 10.01.2022